Проект “BEST-U” насърчава иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефективното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите. Съфинансиран е от Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A“ Гърция – България 2014-2020, насочена към трансгранично сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в частност от Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Програмата има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните участници в трансграничния регион с цел укрепване развитието на региона и превръщането му в център за устойчиво развитие.

Cпецифични цели

Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление. По-конкретно BEST-U цели да.

още

Действия

Действия, допринасящи за изграждането на капацитет сред заинтересованите страни и мениджмънта на водните ресурси.

още

СЪТРУДНИЧИМ СИ! ДЕЙСТВАМЕ ЗАЕДНО И ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИМ!

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след края на десетилетието на 1990 година са навлязли в една епоха на по-тясно сътрудничество, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”.

още

Партньори

АНАТОЛИКИ С. А. / АИР Банско / Сдружение Еко Неврокоп / Анесер С.А. / АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ

контакт

1st Km Thermis - Triadiou P.O. BOX 60497 - 57001 THERMI GREECE

ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities
Lead partner of the BEST-U project

+30 2310 463 930

environment@anatoliki.gr