Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след края на десетилетието на 1990 година са навлязли в една епоха на по-тясно сътрудничество, благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”.

Главната идея на „INTERREG” се базира на факта, че държавите са изправени пред различни въпроси, които могат да бъдат разрешени по-успешно, ако работят заедно със своите съседи, отколкото ако всеки остане ограничен в границите си.

Съфинансираните проекти позволяват на ЕС да демонстрира практически как ЕС влияе върху ежедневието на гражданите. В тази рамка бюджетът на Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.“ на Interreg V-A в рамките на Европейския съюз възлиза на 129,695,572.00 млн. Евро (общо финансиране) за програмния период 2014-2020 г.