Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, το BEST-U στοχεύει στην:

  1. Ανάπτυξη της ικανότητας ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων από τα εμπλεκόμενα μέρη και τους φορείς λήψης αποφάσεων,
  2. Ενίσχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση των χρηστών υδατικών πόρων, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις περιβαλλοντικές δράσεις,
  3. Δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα προωθήσουν την ολοκληρωμένη, συστηματική και διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων και ειδικότερα τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων,
  4. Δημιουργία αισθήματος ευθύνης, μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες βιώσιμης διαβίωσης.

Ομάδες BEST-U

Μέσω της εφαρμογής του, το έργο, σκοπεύει να υποστηρίξει τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

  1. Τα τοπικά σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί,
  2. Οι αγρότες και οι επιχειρήσεις,
  3. Οι τοπικοί φορείς,
  4. Οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.