1. Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ενδιαφερομένων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων:
 • Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων από τις δύο συμμετέχουσες χώρες, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της πολιτικής και της επικοινωνιακής διαχείρισης των αστικών υδάτων.
 • Πιλοτική δράση με τίτλο «καλύτερη χρήση ύδατος», αντλώντας πληροφορίες από οργανισμούς, ιδρύματα και σχολεία που υλοποιούν ειδικές δράσεις ή / και χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για την ορθολογική χρήση των υδάτων.
 • Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης.
 1. Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των υδατικών πόρων, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις:
 • Καταγραφή / έρευνα της σχέσης των νοικοκυριών και των αγροτών με το νερό και τη αντίληψης τους γύρω από αυτό.
 • Ανάπτυξη οδηγών ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων ανά κατηγορία χρήστη ύδατος
 • Δημιουργία οδηγού βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνώς εφαρμοζόμενων πρακτικών.
 • Εφαρμογή εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.
 1. Δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαδικασιών:
 • Πραγματοποίηση σεμιναρίων σε δασκάλους σχολείων και νηπιαγωγείων, οι οποίοι θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση των υδάτων και θα τους εκπαιδεύσουν στα εργαλεία και τις τεχνικές που προτείνει το έργο BEST-U.
 1. Δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία αίσθησης υπευθυνότητας μεταξύ των φοιτητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης:
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος σε σχολεία και νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι χρησιμοποιώντας απλούς τρόπους και υιοθετώντας πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, όλοι μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη ύδατος. Οι μαθητές είναι αυτοί, που στη συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο και τους γονείς τους.
 • Δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-learning / e-games) και εφαρμογής για κινητά.
 1. Δράσεις διάχυσης
 • Ενημερωτική ημερίδα, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,
 • Τελετή βράβευσης, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία,
 • Τελικό Συνέδριο,
 • Ημερίδα κεφαλαιοποίησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα βασικά αποτελέσματα που αναμένονται να προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

 • Πολίτες με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα προβούν σε δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα.
 • Παιδιά με υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, που αφού μάθουν πώς τα ίδια να εξοικονομούν νερό, θα ευαισθητοποιήσουν τους γονείς και τη γειτονιά για τη σημασία του νερού και τους τρόπους εξοικονόμησης του.
 • Δημιουργία δικτύου σε θέματα διαχείρισης του νερού με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών, τοπικών αρχών και πολιτών. Στο πλαίσιο του δικτύου, θα ανταλλάσσονται εμπειρίες στη διαχείριση των πολιτικών και της επικοινωνίας των αστικών υδάτων και θα γίνεται μεταφορά της διαθέσιμης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα μέλη του. (θεσμική ενίσχυση).Επίσης, θα προωθηθεί στις τοπικές αρχές ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι πολιτικές, οι στρατηγικές, η νομοθεσία και οι δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στις περιοχές τους.
 • Προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, με επίκεντρο τα αστικά ύδατα, και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.
 • Εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία μέσω της καλύτερης διαχείρισης του νερού, αυξάνοντας το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.