Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като се популяризират кампании за „зелено поведение“ в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

По-конкретно BEST-U цели да:

  1. Изгради капацитета на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси.
  2. Подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водите, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия.
  3. Разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност.
  4. Създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

Целеви групи:

Чрез реализацията си, конкретният проект възнамерява да подкрепи следните категории бенефициенти:

  1. Местни училища и детски градини.
  2. Земеделски производители/ животновъди и бизнеса.
  3. Заинтересовани страни на местно ниво.
  4. Жители в районите на интервенции.