1. Действия, допринасящи за изграждането на капацитет сред заинтересованите страни и мениджмънта на водните ресурси:
 • Създаване на мрежа от местни заинтересовани страни от двете участващи страни, целейки обмяна на опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони.
 • Пилотно действие, с което се въвежда етикета „най-добро използване на водата“, с който ще бъдат наградени организации, институции и училища, които изпълняват конкретни действия и / или използват оборудване за рационално използване на водата.
 • Разработване на онлайн мрежова платформа .
 1. Действия, допринасящи повишаване на знанията и повишаване на осведомеността на ползвателите на вода, целейки по-ефективно участие в екологични действия:
 • Проучване, регистриране и документиране на отношенията на домакинствата и фермерите с водата.
 • Разработване на рационални ръководства за управление на водите за различните категории водоползватели.
 • Разработване на ръководство за добри практики, включително международно прилагани такива.
 • Осведомителна и информационна кампания.
 1. Действия, допринасящи за развитието на образователните процеси:
 • Реализация на семинари за учители на училища и детски градини, които ще подобрят знанията си по въпроса за управлението на водите и ще се обучават по инструменти и техники, предложени от проекта BEST-U.
 1. Действия, допринасящи за създаването на чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчивите условия на живот:
 • Разработване на всеобхватна екологична програма в училища и детски градини, която включва дейности по информиране и осведомяване на учениците. Децата ще участват в опит да докажат, че с помощта на прости начини и по-отговорно поведение всеки може да намали загубите на вода. След това учениците ще се ангажират да осведомят и предадат наученото сред останалата част от съучениците си и родителите си.
 • Разработване на електронни инструменти (e-обучение), електронни образователни материали (е-игри) и приложения за мобилни телефони
 1. Събития за разпространение
 • Информационни дни в Гърция и България, организирани от всеки проектен партньор
 • Събития за връчване на етикета „най-добро използване на водата“ в Гърция и България, организирани от всеки партньор по проекта
 • Заключителна прес-конференция
 • Работна среща/ уъркшоп за капитализиране на събраната информация

Очаквани резултати:

Основните резултати, които се очакват от изпълнението на проекта, са:

 • Граждани с подходящото отговорно поведение към околната среда, които ще съдействат за устойчивото опазване и съхранение на водните ресурси и околната среда като цяло
 • Деца с подходящо екологично поведение ще предприемат действия, за да привлекат вниманието на своите родители и съжителите си върху важността на водата и начините за спестяване на вода
 • Създаване на мрежа, обединяваща образователни организации, местни власти и широката общественост по въпросите за управлението на водите. Чрез тази мрежа ще се обменя опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони, както и ще се разменят налични технологии и ноу-хау сред членовете на мрежата (укрепване на институциите).
 • Обезпечаване на цялостна рамка за ръководство и управление, предоставена на местните власти, с цел ефективно и ефикасно прилагане на политиките, стратегиите, законодателството и ангажиментите на ЕС, свързани с устойчивото управление на водите в техните райони.
 • Насърчаване на интегрирано устойчиво управление на водите, насочено към градските води, чрез обучение на отговорници в местните власти за „най-добро използване“ на водата, събирано и анализирано чрез капитализиране на най-добрите практики на ЕС.
 • Премахване на опасностите за общественото здраве чрез по-добро управление на водите, повиша-вайки чувството на сигурност сред местното население.